فلسفه

فلسفه و معنای زندگی

ما در فلسفه وقتی به‌صورت تخصصی در مورد معنای زندگی صحبت می‌کنیم، معمولا از معنای معنا آغاز می‌کنیم...

مطالعه مقاله>>

اخلاقیات را نفرتِ جاودانه آفریده است!

نیچه در فصل «درباره‌ی تاریخ طبیعی اخلاق» در کتاب آن‌سوی خیر و شر اشاره می‌کند...

مطالعه مقاله>>

دانش، قرن ها به منزله دفاع در برابر حقیقت جست و جو شده است

دانشگاه فقط باید محل جست و جوی حقیقت در بستری از آزادی آکادمیک باشد...

مطالعه مقاله>>

آیا شهامت خروج از نابالغی را داریم؟

از نظر کانت «کاربرد خصوصی عقل» از آنجایی که می‌تواند با انگیزه و عُلقه‌های شخصی پیوند بخورد...

مطالعه مقاله>>

زمان در فلسفه‌ی مارتین هایدگر (بخش اول)

در مقاله می‌کوشیم تا خلاصه ی کوتاهی در خصوص زمان از دیدگاه هایدگر عنوان کنیم.

مطالعه مقاله>>