ارزش‌ها

راستی و درستی

سیاووشان این باور اخلاقی را سر لوحه‌ی عملکرد تمام خدمات خویش می‌داند که از راستی و درستی در مسیر خدمت نلغزد و به کژراهه نگرود. برای جلب و نگهداری مخاطب از اصالت علمی و هدفمندی دانش ورزانه خویش نکاهد و منافع خود را بر منافع مخاطبان رجحان نبخشد. همچنین در رابطه با همکاران و متخصصان نیز به وادی رقابت نا‌سالم و تخریب‌گر پای‌ننهد و پیروزی خود را در ناکامی و شکست دیگری نجوید.

توجه به فرهنگ ایرانی

از آن‌جایی که خاستگاه و بالیدنگاه سیاووشان در حوزه‌ی فرهنگ و تمدن ایرانی است، در ارایه تمام خدماتش دغدغه‌های ملی و اجتماعی این مرز و بوم را مد‌نظر قرار می‌دهد، چه در تعاملی تنگاتنگ با فرد، جامعه و فرهنگ ملی، مسیر خویش را با مخاطبانش می‌پیماید و نمی‌تواند به این دغدغه‌ها بی‌انگیزه باشد و در عین‌حال به خدماتش عمق و گسترش بخشد.

مسولیت پذیری

مسئولیت‌پذیری برای سیاووشان نه یک وظیفه، بلکه یک ارزش است و این ارزش برایش یک رکن اخلاقی و بسیار تعیین‌گر است.

کرامت انسانی

سیاووشان به پشتوانه فرهنگ ملی و دینی و نیز اخلاق فریضه‌گرایانه، انسان را غایت می‌نگرد، نه وسیله و مسیر، از این‌روی مراعات شأن انسانی بر هر چیز دیگر، برای سیاووشان مقدم است و کرامت انسانی محور معنا‌بخش تمام خدمات اوست .