ارزش‌ها

راستی و درستی

سیاووشان این باور اخلاقی را سر لوحه ی عملکرد تمام خدمات خویش می داند که از راستی و درستی در مسیر خدمت نلغزد و به کژراهه نگرود. برای جلب و نگهداری مخاطب از اصالت علمی و هدفمندی دانش ورزانه خویش نکاهد و منافع خود را بر منافع مخاطبان رجحان نبخشد. هم چنین در رابطه با همکاران و متخصصان نیز به وادی رقابت نا سالم و تخریب گر پای ننهد وپیروزی خود را در نا کامی و شکست دیگری نجوید.

توجه به فرهنگ ایرانی

از آن جایی که خاستگاه و بالیدنگاه سیاووشان در حوزه ی فرهنگ و تمدن ایرانی است ، در ارایه تمام خدماتش دغدغه های ملی و اجتماعی این مرز و بوم را مد نظر قرار می دهد ، چه در تعاملی تنگاتنگ با فرد ، جامعه و فرهنگ ملی، مسیر خویش را با مخاطبانش می پیماید و نمی تواند به این دغدغه ها بی انگیزه باشد و در عین حال به خدماتش عمق و گسترش بخشد

مسولیت پذیری

مسئولیت پذیری برای سیاووشان نه یک وظیفه ، بلکه یک ارزش است و این ارزش برایش یک رکن اخلاقی و بسیار تعیین گر است.

کرامت انسانی

سیاووشان به پشتوانه فرهنگ ملی و دینی و نیز اخلاق فریضه گرایانه ، انسان را غایت می نگرد نه وسیله و مسیر.از این روی مراعات شأن انسانی بر هر چیز دیگر برای سیاووشان مقدم است و کرامت انسانی محور معنا بخش تمام خدمات اوست .