سعاده ملک عسگر

تخصص: روانشاسی بالینی

آخرین مدرک تحصیلی:

دکتری روانشاسی بالینی

 

دانشگاه محل تحصیل:

دانشگاه شهید بهشتی

 

انیستیتو:

موسسه سگال

 

موقعیت‌های شغلی:

روان درمانگر

 

موقعیت‌های آکادمیک:

استاد دانشگاه علم و فرهنگ

 

مقالات و ترجمه‌ها:

 • ملك عسگر، سعاده؛ موتابي، فرشته؛ مظاهری، محمدعلی (1393). مقايسه استانداردهای مربوط به زندگی مشترک، اسنادهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در افراد ساکن تهران در سه نسل اخیر. خانواده‌پژوهی. سال ده، شماره 37.
 • صادقی، منصوره السادات؛ مظاهری، علی و ملك عسگر، سعاده (1387). والدين،‌ خود و ديگران مهم: منابع تصور از خدا. مجله علوم رفتاري. جلد 2 شماره 1.
 • ملك عسگر، سعاده؛ عابدين، عليرضا؛ زال پور، خديجه (1388). بررسي مروري تحليلي اختلال شخصيت خودشيفته. نخستين كنگره روان شناسي پويايي ايران.
 • Malekasgar, Saade., Mootab, Fereshte,. (2011). Comparing relationship standards in three recent women’s generations in Tehran. 7th international congress of cognitive psychotherapy. Turkey.
 • ملك عسگر، سعاده؛ موتابي، فرشته؛ مظاهری، محمدعلی (1391). مقايسه استانداردهاي مربوط به زندگي مشترك در سه نسل اخير افراد ساكن تهران. پنجمین کنگره بین­المللی خانواده و جهانی شدن.
 • ملك عسگر، سعاده؛ موتابي، فرشته؛ مظاهری، محمدعلی (1393). مقايسه استانداردهای مربوط به زندگی مشترک، اسنادهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در افراد ساکن تهران در سه نسل اخیر. چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.
 • ملك عسگر، سعاده؛ مظاهري،‌ علي؛ صادقي،‌ منصوره السادات (1394). بررسي رابطه سازگاری زناشویی با سطح روابط جنسي پیش از ازدواج و توافق والدین. مجله راهبرد فرهنگ.
 • ملک عسگر، سعاده، مظاهری، محمدعلی، فتی، لادن، موتابی، فرشته (1400). دیدگاه طرحواره درمانگران نسبت به نقش مولفه­های طرحوارهای در سبب‌شناسی خیانت زناشویی: یک مطالعه کیفی. خانواده پژوهی،
 • Women’s Infidelity in Marital Relationships: A phenomenological study. (2022). Divorce and remarriage. In process.
 • Malekasgar, S., Mazaheri, M. A., Fata, L., Mootabi, F., & Heidari, M. (2021). Relationship between extramarital behavior and HIV: the systematic review and meta-analysis protocol. Iranian Journal of Health Psychology3(2), 9-14.
 • MALEKASGAR, S., MAZAHERI, M., Fata, L., MOOTABI, F., & Heydari, M. (2020). Schema Therapists Views about the Role of Schema Component in Marital Infidelity: a Qualitative Study.
 • کتاب درهم شکستن الگوهای مخرب روابط خودیاری طرح‌واره درمانی (انتشارات ارجمند)

Breaking Negative Thinking Patterns: A Schema Therapy Self-Help and Support Book