نوجوانی

بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

نوجوانی: عقده‌ی ادیپ و تقابل نسلی

تاریخ بشر همواره صحنه‌ی تقابل نسل‌­های متوالی بوده است و به‌طور طبیعی میان باورها، ارزش­‌ها و هنجا‌رهای هر نسل­ تفاوت وجود دارد. برای مثال، نسلی ارزش‌ها […]
preloader