نانسی کارو هولندر

مهر ۲۳, ۱۴۰۱

روانکاوی در برابر سیاستِ سرکوب: مورد آرژانتین

: نیروهای نظامی حاکم آرژانتین از سال 1976 تا سال 1983، متخصصان مترقی طبقۀ متوسط از جمله جامعۀ بهداشت روان، و همچنین رزمندگی طبقۀ کارگر را تهدیدی علیه ترتیبات اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری وابستۀ آن کشور می‌دانستند.
preloader