مونشهاوزن

بهمن ۲۸, ۱۴۰۰

بلعندگی مادرانه

در کتاب‌های روانپزشکی در میان اختلالات گوناگون، سندرمی نادر اما بسیار قابل توجه را می‌توان بازشناخت که پرده از برخی پویایی‌های رابطه مادر و کودک برمی‌دارد. […]
preloader