متامورفوسیس

بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

صدا، صدا،تنها صدا صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک صدای انعقاد نطفه ی معنی و بسط ذهن […]
preloader