فریب

بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

فریب، ذات تصویر است

ژاک لکان ساحت روان آدمی را در آغاز در سه وجه اساسیِ امر واقع، امر نمادین و امر خیالی مورد بررسی قرار می‌دهد. هر چند او […]
preloader