روان‌شناختی

آذر ۱۲, ۱۴۰۰

خود کنترلی و اراده

جستاری در باب کشمکش های درونی و ارادی
آذر ۱, ۱۴۰۰

قربانی رؤیای امریکایی

فرانسیس اسکات فیتز جرالد[۱]Francis Scott Key Fitzgerald شصت و هشت سال از مرگ یا به قولی از خودکشی ایرلندی “بیش از حد الکل‌نوشیدن” او می‌گذرد. در […]