خودکنترلی

اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

آیا اراده یک منبع محدود است

اگرچه چارچوب داغ کننده- خنک کننده والتر میشل[۱]Walter Mischel (برای مطالعه بیشتر در این مورد به آزمایش مارشمالو مراجعه کنید) ممکن است قادر باشد توانایی ما […]
preloader