ایگو

مرداد 7, 1400

پیرامون تکوین عملکرد ذهن

همان طور که فروید در کتاب درس های مقدماتی جدید خود شرح می دهد، قسمتی از “ایگو” در نتیجه دوپاره شدن خود در مقابل قسمت دیگر […]