اوستایی

بهمن ۲۶, ۱۴۰۰

به سوی بازیابیِ جشن‌های باستانی

واژه جشن برگرفته از لغت اوستایی “یسن “به معنای پرسش و ستایش است. جشن‌ها و آیین‌های جمعی، فعالیت­‌های نمادین و معناداری هستند که همواره در تقویم […]
preloader