رویداد

آبان ۱۲, ۱۴۰۰

نشست‌های پاییزی روان‌کاوی بالینی – نشست چهارم

آبان ۱۲, ۱۴۰۰

نشست‌های پاییزی روان‌کاوی بالینی – نشست سوم

آبان ۱۲, ۱۴۰۰

نشست‌های پاییزی روان‌کاوی بالینی – نشست دوم

آبان ۱۰, ۱۴۰۰

نشست‌های پاییزی روان‌کاوی بالینی – نشست اول

تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی ناصر گذشته

تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی آرش حیدری

تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن

تیر ۳, ۱۴۰۰

جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس