parallax background

فئودور داستایوفسکی نویسنده ای که ضربه ها و دردها و سیه روزی های زندگی و حتی بیماری خود را تبدیل به شاهکارهای ادبی کرد