• کاندیدای دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی.
  • مدرس دانشگاه و روان‌درمانگر در کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی.
  • شناخت درمانگر و طرحواره درمانگر
  • پژوهش در زمینه خیانت زناشویی و همچنین مسائل فردی و زوجی با نگاه عمومی
preloader