• کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی از واحد علوم و تحقیقات .
  • کاندیدای روان‌درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روان‌کاوی تهران و مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان
  • طی آموزش‌های تخصصی در مرکز مطالعات سلامت روان center of advanced studies in mental health (CASMH) و مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
  • مدیر داخلی مرکز خدمات روان‌شناختی سیاووشان بین سال‌های 95 تا 97
  • عضو سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره.
  • عضو مرکز مطالعات سلامت روان center for advanced studies in mental health(CASMH) به شماره عضویت PSY171138 ،
  • شرکت در کنفرانس بین‌المللی طرح‌واره درمانی در مِی 2018 در کشور هلند.
preloader