رویداد ها

خرداد ۲۶, ۱۴۰۱

نشست پنجم؛ جایی که غذا می‌رود

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... باختین‌؛ زبان و روان‌کاوی ... درس‌گفتارهایی درباره نظریه وینیکات_نشست سوم ...
آبان ۱۲, ۱۴۰۰

اِتیک و روان‌کاوی

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی ناصر گذشته ... باختین‌؛ زبان و روان‌کاوی ...
آبان ۱۲, ۱۴۰۰

نشست بررسی یک بیمار هیستریایی با دوره ای هذیانی

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی ناصر گذشته ... باختین‌؛ زبان و روان‌کاوی ...
آبان ۱۲, ۱۴۰۰

درس‌گفتارهایی درباره نظریه وینیکات_نشست سوم

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی ناصر گذشته ... باختین‌؛ زبان و روان‌کاوی ...
آبان ۱۰, ۱۴۰۰

باختین‌؛ زبان و روان‌کاوی

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی ناصر گذشته ... درس‌گفتارهایی درباره نظریه وینیکات_نشست سوم ...
تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی ناصر گذشته

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن ... سخنرانی آرش حیدری ...
تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی آرش حیدری

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن ... سخنرانی ناصر گذشته ...
تیر ۳, ۱۴۰۰

سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی آرش حیدری ... سخنرانی ناصر گذشته ...
تیر ۳, ۱۴۰۰

جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس

مقالات مرتبط: سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن ... سخنرانی آرش حیدری ... سخنرانی ناصر گذشته ...
preloader