رویداد ها

تیر 3, 1400

سخنرانی ناصر گذشته

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن ... سخنرانی آرش حیدری ...
تیر 3, 1400

سخنرانی آرش حیدری

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن ... سخنرانی ناصر گذشته ...
تیر 3, 1400

سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن

مقالات مرتبط: جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس ... سخنرانی آرش حیدری ... سخنرانی ناصر گذشته ...
تیر 3, 1400

جمعی-فردی:‌از انسان‌شناسی لوی-استروس به روان‌کاوی لگان، و بالعکس

مقالات مرتبط: سخنرانی دکتر کلود نویل پیکمن ... سخنرانی آرش حیدری ... سخنرانی ناصر گذشته ...