• روان‌درمانگر کودک و نوجوان و بزرگسال.
  • دوره تخصصی شناخت درمانی کودک ونوجوان و بزرگسال.
  • دوره تخصصی طرحواره درمانی.
  • دوره تخصصی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بزرگسال و کودکان.
  • دوره آموزشی فرزند پروری، سبک‌های دلبستگی در ارتباط والدین و فرزندان.
preloader