• دانش‌آموخته رشته روان‌شناسي مشاوره از دانشگاه American Human Science
  • فعاليت روان‌درماني و تدريس در دانشگاه و تحت آموزش نوروتراپی
  • عضويت در سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره
  • فعاليت در مركز مشاوره دانشگاه تهران
  • فعاليت در مركز خدمات روانشناختی سياووشان
  • روان درماني و مشاوره در بيمارستان ابن سينا
  • روان‌درمانگر با رویکرد طرحواره درمانی