• کاندیدای دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی.
  • فعال در زمینه روان‌درمانگری و همچنین آموزش و پژوهش با رویکرد طرحواره درمانی، درمان مبتنی بر هیجان برای زوج‌ها (EFT) و معنا درمانی
  • فعالیت در حوزۀ درمان بزرگسال با مسائلی از قبیل اختلالات اضطرابی، افسردگی، مشکلات ارتباطی و شکست عاطفی.
preloader