• کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران).
  • روانشناس و رواندرمانگر در کلینک آتیه درخشان ذهن
  • روانشناس و رواندرمانگر در سازمان رفاه و خدمات اجتماعی تهران
  • روان‌درمانی در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
  • روان‌درمانی در دانشگاه علم و صنعت
  • روانشناس و رواندرمانگر در کلینک فرحبخش
  • روانشناس و رواندرمانگر در کلینک میرعماد
preloader