• کاندیدای دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی انستیتو روان‌پزشکی تهران
  • طی دوره رفتاردرمانی دیالکتیک از انجمن روان‌شناسی بریتانیا
  • روان‌درمانگر در دانشگاه صنعتی شریف
  • روان‌درمانگر در کلینیک جایروس
preloader