• کاندیدای دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
  • همکاری با مراکز مشاوره بهزیستی و موسسات آموزشی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست،
  • همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه تهران
  • برگزاری کارگاه‌های بازی‌درمانی،
  • گردآوری و تالیف پروتکل کودک و ترجمه کتاب در حوزه‌ی وسواس در کودکان و نوجوانان
preloader