• دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • تحت نظارت بالینی در انجمن روان‌شناسی ایران
  • گذراندن دوره‌های آموزشی تکمیلی در حوزه رفتاردرمانی دیالکتیک و درمان راه حل مدار و درمان آگاه به تروما و رویکرد عدالت ترمیمی نزد اساتید معتبر انجمن روان‌شناسی انگلستان و دکتر لین پدرسون از پیشگامان این رویکرد از کشور آمریکا
  • فعال در زمینه روان‌درمانی فردی و روان‌درمانی آنلاین
  • فعالیت در حوزه آموزش و گروه درمانی با تمرکز بر رویکردهای تخصصی.
  • آموزش مستقیم و غیر مستقیم و تولیدمحتوا و آگاه‌سازی از طریق رسانه، به‌عنوان مثال آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیک به جوامع غیربالینی.
  • coaching و مشاوره و آموزش باهدف ارتقا کیفیت زندگی و توسعه فردی.
  • روان‌درمانی نوجوان و بزرگسال (اختلالات خلقی-اضطرابی و بدکارکردی در مهارت‌های ارتباطی و بین فردی و بدتنظیمی هیجانی.)
preloader